Lid worden van schermvereniging Valiant kan vanaf 7-8 jaar en dat betekent dat je elke dinsdag- en vrijdagavond kunt meedoen met de trainingen (in resp.  Zwolle en ‘t Harde), dat je gebruik kunt maken van materialen van de vereniging en dat je deel kunt nemen aan wedstrijden. Ook kun je, tijdens de ledenvergaderingen, als (ouder van een jeugd-) lid meepraten over wat Valiant allemaal onderneemt. Je kunt ook bestuurslid worden. 

Je kunt vrijblijvend twee gratis (proef)lessen volgen, om kennis te maken met de sport. Je krijgt dan informatie mee over de schermsport en over de vereniging. Na deze lessen kun je besluiten of je lid wilt worden van Valiant.

Tarieven 2023

De tarieven van SV-Valiant worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Onderstaande bedragen zijn geldig voor het kalenderjaar 2021.
Het bestuur heeft op ieder willekeurig moment de vrijheid om fouten in de gepubliceerde tarieven te corrigeren.

Inschrijfgeld SV-Valiant brengt met ingang van 2021 € 40,- inschrijfgeld in rekening bij nieuwe leden. Dat doen we niet zo maar! Daarvoor krijg je als nieuw lid ook een schermhandschoen en een introductieboekje over schermen. De schermhandschoen is je eerste fysieke bewijs dat je een schermer bent en de eerste stap naar je eigen schermuitrusting. Het introductieboekje leert je de eerste beginselen van het schermen. Op alle drie de wapens. Een onmisbaar werkje  voor de beginnende schermer (en de gezinsleden).

Verenigingscontributie

Contributie: De contributie van SV-Valiant is afhankelijk van de leeftijd van de scherm(st)er. Tot en met 15 jaar bedraagt de maandelijkse contributie     € 17,50 en vanaf 16 jaar bedraagt de contributie € 25,00 per maand. (Bij de berekening van de contributie wordt rekening gehouden met eventuele gezinskorting € 3,00 /mnd per extra lid). Daarnaast wordt jaarlijks in de maand januari het voor de KNAS-contributie verschuldigde bedrag ingehouden.

Rekeningnummer SV Valiant: NL23 RABO 0128 695 846 t.n.v. SV Valiant te Zwolle.

Penningmeester: Gerda Bosveld, e-mail: penningmeester@sv-valiant.nl

Lidmaatschap: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Hierbij heeft men tevens kennis genomen van en ingestemd met de door SV-Valiant gehanteerde bepalingen betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (Zie tabblad AVG)

Opzegging lidmaatschap Gedurende het eerste jaar kan het lidmaatschap niet tussentijds beëindigd worden. Na dit eerste jaar kan het lidmaatschap opgezegd worden per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Met andere woorden: de minimale lidmaatschapsduur is 1 kalenderjaar; na dit jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd tot aan het begin van het daarop volgende kwartaal; als opzegtermijn geldt een periode van minimaal 1 kalendermaand. Eventueel teveel betaalde verenigingscontributie wordt terugbetaald. Het lidmaatschap van de KNAS is tussentijds niet opzegbaar. Wanneer het lidmaatschap van SV-Valiant wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap bij de KNAS niet door SV-Valiant verlengd. Een opzegging dient, net als de inschrijving, schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris. De opzeggingsbrief kan naar het postadres verzonden worden.

Voorwaarde: Verder dient men vóór 1 december van het lopende jaar op te zeggen, anders is men in elk geval weer het inschrijfgeld (voor de KNAS) verschuldigd voor het komende jaar (peildatum KNAS = 1 december).

Belangrijk: Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. De financiële verplichtingen blijven voortduren zolang niet schriftelijk is opgezegd.

Niet nakomen financiële verplichtingen Bij niet, of niet tijdig, nakomen van de financiële verplichtingen kan de penningmeester, na een eerste herinnering, administratiekosten in rekening brengen van minimaal € 15,=. Indien na een schriftelijke aanmaning door de penningmeester de financiële verplichting nog niet is voldaan, kan de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van het betreffende lid.

Bond: Verder is er de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). Lidmaatschap van de KNAS is voor elke schermer noodzakelijk en verplicht, aangezien de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering het mogelijk maakt dat je zonder zorgen overal en altijd kunt schermen. Aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) vindt plaats na inlevering van het ondertekende Inschrijfformulier. Hiermee heeft men zich verplicht tot het betalen van de maandelijkse contributie aan de vereniging,  het verschuldigde inschrijfgeld en en de verschuldigde contributie voor de KNAS. De jaartarieven van de KNAS (2023) zijn als volgt:

• leden t/m 20 jaar € 31,65
• volwassen leden € 63,30

De KNAS-contributie is jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd en betaal je ook aan de vereniging. De vereniging verzorgt de verdere financiële verplichtingen richting de schermbond. De hoogte van de KNAS-contributie wordt jaarlijks door de KNAS vastgesteld. Bij start van het lidmaatschap in de 2e helft van het kalenderjaar ben je slechts de helft van de KNAS-contributie op jaarbasis verschuldigd. De KNAS bijdrage kan helaas in geen enkel geval worden gerestitueerd. Zie de website van de KNAS voor eventueel aanvullende informatie.

Inschrijfformulier

 

Materiaal (Zie ook onder Tabblad Uitrusting)
Schermuitrusting: Om te kunnen schermen is beschermende kleding noodzakelijk. Aan deze kleding worden door de schermbonden KNAS en F.I.E. strenge veiligheidseisen gesteld.
Tot de standaarduitrusting van een schermer behoren, naast het wapen*, onder andere:

• Masker *
• Vest *
• Handschoen *
• Broek
• Sportschoenen

Bij Valiant kunnen de leden deze materialen* de eerste 3 maanden gratis gebruiken, daarna wordt verwacht dat de leden een eigen vest, masker en wapen aangeschaft hebben, indien dat niet het geval is wordt er een extra bedrag (voor het gebruik van het materiaal) bij de contributie per maand in rekening gebracht.

Voor nieuwe leden gaat de onderstaande regeling met ingang van 2021 in en bedraagt de huur van materieel:  voor jeugdleden € 15,00  en voor volwassenen € 16,50.

Artikel                                       Huur in per maand

Vest (tot en met maat 170):                    € 5,00

Vest (senior):                                          € 6,50

Masker (degen):                                     € 5,00

Wapen:                                                   € 5,00

Prijzen kunnen tussentijds aangepast worden als gevolg van externe prijswijzigingen.